Rókafiak (a nyelv bűneiről)

"Fogjátok meg nekünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szôlôket elpusztítják, mert a mi szôlôink virágban vannak." /Énekek éneke 2:15./

A Jézus Krisztusban való hit új emberré tesz bennünket. Életünket az Úr a szűk börtönbôl új élet távlatába vezette. Megtapasztaltuk Jézus Krisztus megváltó erejét és az ô dicsôséges gyôzelmét a bűnön, halálon és ördögön. Lehulltak a súlyos láncok és megnyíltak a vasajtók.
Az Úr életünknek új célt adott, élô reménységet. Az Úr napja elé megyünk, amikor együtt leszünk vele az ô dicsôségében. A földi életünknek is ô adott új és örök tartalmat. Mireánk bízta, hogy az egész világon minden embernek hirdessük a megmentés üzenetét.
Ha Jézus Krisztus valóban megragadott bennünket, egyebet nem is tehetünk, minthogy egész életünket élô, égô áldozatul vigyük az Úr oltárára. Készek vagyunk Öérte örömmel élni és meghalni. Mindez olyan nagy és olyan hatalmas! Egész életünkre kiható széleskörű
döntéseket tettünk a Jézussal való találkozás szent órájában és bizonyosságunk van róla, hogy Isten Lelke ehhez igent és áment mondott.

De Isten és a hívôk ellensége, a Sátán, tajtékozik a gyűlölettôl, ha az ember valóban mindent az Úrnak adott. Megpróbálja - nagyobbrészt ugyan hiába - visszacsalogatni a hívôt a világ és a bűn útjára s így akarja elgáncsolni az Úr drága munkáját bennünk. Hogyan sikerülhet ez neki? A rókafiak a seregei, melyek elpusztítják a szôlôket!
Az ember, amikor az egészet, a nagyot nézi, könnyen elmulasztja figyelembe venni a kis dolgokat. Pedig milyen veszedelmesek lehetnek ezek! Egyetlen tífuszbacilus, egyetlen kis rovar, egyetlen gyufaszál - és milyen nagy lehet a pusztítása! A hívôk sámára is gyakran éppen a kis dolgok a legveszedelmesebbek.
Rókafiak! - Az Úr elött elcsendesedve, megdöbbenve látja az ember, hogy egész seregre való van belôlük. És éppen ezek a rókafiak pusztítják a szôlôket, a kis bűnök, amelyeket alig méltatunk figyelemre, az Úrnak számos munkáját
tették már tönkre, és számos életet tettek gyümölcstelenné, kiaszottá.
Rókafiak például a nyelv bűnei. "Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ime, csekély tűz mily nagy erdôt felgyújt!
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. A nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg: fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel telve." /Jak. 3:5-6,8./.
A hívôk között ma a pletyka a nyelv legelterjedtebb bűne. Járvány, amely tönkreteszi az imaközösségeket és bibliaórákat, gyülekezeteket és missziói munkákat. A pletyka titkos vád, amit nem tudnak bizonyítani. Nem ismerjük a hátteret és az emberek körülményeit, mégis olyan vádakat terjesztünk, amelyeket csak hallottunk! Ezzel lelkeket kötözünk meg és botránkoztatjuk a gyengéket és a becsületébe gázolunk azoknak, akikrôl a pletykát terjesztjük és ez rosszabb, mintha ellopnánk a pénzüket.
Rendszerint nincs is különbség pletyka és rágalom között. Komolyan szól errôl az Ige: "Aki titkon rágalmazza az ô felebarátját, elvesztem azt.
" /Zsoltár 101:5./ "Pöröly és kard és éles nyil az olyan ember, aki hamis tanubizonyságot tesz felebarátja ellen" /Péld. 15:28./. A pletyka mögött húzódik meg az ítélkezés gondolatban elinduló bűne, amely ellen Jézus Krisztus külön is fellép: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek." Olyan rókafi ez, mely tulajdonképpen nem is apró bűn, nemcsak "szálka", hanem "gerenda". /Máté. 7:1/5./
Rókafiak az apró hazugságok és valótlanságok is. Mily könnyen esik az ember tulzásokba, ha sokat beszél, mily könnyen mondunk valamit, ami nem egészen igaz és talán csak azért mondjuk, hogy jobb színben tűnjünk fel, hogy érdekesebben hangozzék. Nem úgy van-e, mint az Ige mondja: "Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek." /Péld 10:19./
Rókafiak lehetnek apró fegyelmezetlenségek is. Megszokja az ember, hogy a rábízott pénzt nem kezeli egészen pontosan, vagy hűtlen az idô felhasználásában, amelyért pedig fizetést kap. És milyen gyakran válnak végzetessé a hívô életében a fegyelmezetlen gondolatok, vagy a szemek kívánságával való
játék! Megrontják egész életét!
Ismered-e életedben a rókafiakat? Van-e valamilyen kedvelt bűnöd?
Valamilyen szokásod, amely ravasz rókaként lopódzik át életeden és - talán észrevétlenül - elveszi erôdet? Fogjátok meg a rókafiakat, míg a szôlô virágzik, különben oda lesz a gyümölcs! A Szentlélek Jézus Krisztust dicsôíti meg. Krisztálytiszta világosság a legkisebb bűnt is felfedi, mint a nap, amely minden porszemet láthatóvá tesz! Mert: "Mindenek mezítelenek és leplezetlenek az Ö szemei elött!" /Zsid. 4:13./
Csak aki a kicsinyen is hű, részesül egykor jutalomban, és hallja meg az Úr szavát: "Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután!" /Máté 25:21./

Értékeld a cikket: 
5
Average: 5 (1 vote)